program samodzielność aktywność mobilność
System Carony program samodzielność aktywność mobilność Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawością

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Program Samodzielność Aktywność Mobilność wspiera mobilność osób z niepełnosprawnością, w postaci wsparcia finansowego na zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb pasażera lub kierowcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim.

Winda E Series Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawością

Kierowca lub pasażer

Program jest dla:

  1. osób niepełnosprawnych, na zakup samochodu dedykowanego kierowcy z niepełnosprawnością;
  2. pasażerów z niepełnosprawnością, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać i przesiadać z wózków, ponieważ zmagają się z dysfunkcją narządów ruchu.
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawością

Program na lata 2023-2025

Pierwsza tura naboru wniosków rozpoczyna się 1 marca 2023 roku. Niemniej jednak program realizowany będzie w latach 2023-2025, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu, który wynosi: 250.000.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania do zakupu samochodu w ramach Programu Samodzielność Aktywność Mobilność S-A-M

Dla Kierowców

a) do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu

b) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%

c) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%

d) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%

Dla Pasażerów

I. do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu

II. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%

III. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%

IV. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%

Program Samodzielność Aktywność Mobilność

Dla kogo przeznaczony jest Program S-A-M?

Osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

1)jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
a)orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
b)orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
c)orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania, w innym wypadku zobowiązany jest do zwrotu całości albo części dofinansowania według następujących wytycznych:

1. od 1 do 12 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 100% dofinansowania;
2. od 13 do 24 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 80% dofinansowania;
3. od 25 do 36 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 60% dofinansowania;
4. od 37 do 48 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 40% dofinansowania;
5. od 49 do 60 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 20% dofinansowania.

1)Konieczność stosowania wózka inwalidzkiego musi być poświadczona zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu.
2)W przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołącza się również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Dofinansowanie na zakup samochodu w ramach programu Samodzielność Aktywność Mobilność można uzyskać przy spełnieniu warunków:

Gdy kierowca porusza się na wózku inwalidzkim – auto musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta.
Gdy przewożony pasażer porusza się na wózku inwalidzkim – auto musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.
Dodatkowo dofinansowaniem mogą zostać objęte samochody, na które kupujący otrzyma 12 miesięczną gwarancję w przypadku samochodu używanego i 24 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu nowego.

Dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

Pojazd nie może posiadać więcej niż 6 lat- data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie.

Samochód musi pochodzić z Polski lub być sprowadzony z terenu Unii Europejskiej- dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Kalkulator dofinansowania pojazdu

Skontaktuj się z nami